Free Online Ayurvedic Doctor Consulting. Contact No - 8624087060

Chandrakala Ras Dhootpapeshwar

Rs. 228
Description

Dhootapapeshwar Chandrakala Rasa
 

Ingredients

 

Shuddha Parad 1 part, Shuddha Gandhak 2 parts, Abhraka Bhasma 1 part, Kutaki 1 part, Guduchi Satva 1 part, Parpata 1 part,

Khus 1 part, Chandan 1 part, Sariva 1 part, Madhavi 1 part, Tamra Bhasma 1 part, Bhavana -Musta, Dadim, Durva Swarasa, Kevada, Sahadevi, Kumari, Parpat, Ramashitalika, Draksha, Shatavari

 

Indications

 Raktapitta (Urdhwaga and Adhoga), Raktapradar, Shwetapradar, Daha, Kamala, Jwara, Mootradaha, Mootrakrucchra, Peptic Ulcer, Chhardi


Dose

 1 to 2 tablets 3 times a day with Usheerasava, Sheetasudha, milk or water